Ông. Trần Đăng Tường
Tổng Giám đốc
Bà. Trần Yến Linh
Giám đốc quan hệ công chúng
Ông. Leo Phạm
Giám Đốc Kinh Doanh
Ông. Nguyễn Anh Phong
Cố vấn kỹ thuật